home > Euro Petrol

Rrjeti i pikave të karburantit Euro Petrol

Përkushtimi ndaj kualitetit

Kontakti

Harta

Rrjeti i pikave t� karburantit Euro Petrol
Vargu i pikave t� karburantit dhe gazit Euro Petrol �sht� nj� sistem i lidhur mir� q� ofron sh�rbime t� larmishme, duke filluar nga shitja e naft�s, derivateve t� naft�s dhe auto-gazit, si oferta themelore, pastaj shitjes s� artikujve t� ndrysh�m p�r automobil�, deri te mund�sia e k�naqjes n� sh�rbimet e kuzhinier�ve t� shk�lqyer dhe e freskimit n� pjes�n hoteliere. foto

Pra, sistemin Euro Petrol e p�rb�jn� pikat bashk�kohore t� karburantit dhe gazit me p�rmbajtje p�rkat�se t� kompletuar nd�r t� cil�t jan�: restorant-bar, shop, auto � larja. Vendi p�r parking �sht� i ndar�, kurse �sht� i mundur edhe kontrollimi i shtypjes n� goma dhe i nivelit t� ujit.
foto

Prej naft�s dhe derivateve t� naft�s t� prodhuesve m� cil�sor�, ofrohen super, benzin� pa plumb, dizel, euro dizel.
foto
Pikat e karburantit dhe t� gazit Euro Petrol gjenden n� Bijello Pole, Danillovgrad, Herceg-Novi, m� sakt�sisht Igallo, e s� shpejti edhe n� Budva (Rezheviqi) dhe n� Podgoric�.
foto
home | risi | mbi kompaninë | europetrol | filozofia e biznesit | stafi menaxhues | kontakti